Plán výchovy, péče a vzdělávání


Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu

pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie, principy a zásady montessori

pedagogiky.


Charakteristika plánu výchovy, péče a vzdělávání

Dětská skupina Žabka chce poskytnout dětem kromě výchovy, péče i vzdělávání. Chtěli

bychom dětem vytvořit atmosféru plnou pohody, kde se děti cítí dobře a bezpečně a kde

najdou nové kamarády, se kterými prožijí spoustu radostných a pěkných chvil při

společných hrách. Nabízíme seznámení s novými dovednostmi a informacemi. Chceme

být průvodci na jejich cestě, podporovat je a poskytnout jim co možná nejlepší podmínky

k jejich celostnímu rozvoji.


Cíl plánu

Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy

celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Připravit děti

do života, pěstovat porozumění, přátelství a cit nejen k sobě samému.


Děti by se v kontextu věku měly naučit:

• fyzikálnímu světu prostřednictvím činností jako vážení, měření, stavby

z kostek, práce s pískem, dřevem, papírem a přírodními materiály;

• sociálním a kulturním informacím prostřednictvím her, četby příběhů,

dramatických her;

• logice a matematice srovnáváním, měřením, počítáním, tříděním,

porovnáváním;

• vztahu mezi psaným a mluveným slovem prostřednictvím častého kontaktu s

knihami, písmeny, předčítáním, kreslením obrázků k přečtenému textu,

prohlížením knih, vlastním vyjadřováním myšlenek a prožitků.


V dětech bychom rádi podporovali:

• fyzický vývoj prostřednictvím chůze, běhu, skoků, poskoků, hodů, lezení, základních

gymnastických prvků, míčových her a sezónních činností, zvládáním překážkové

dráhy v herně i ve volné přírodě;

• sociálně - emocionální vývoj prostřednictvím řešení sporů, vyjadřování pocitů,

kontroly impulzu, vzájemné úcty, spolupráce s ostatními, péče o materiály, se

kterými pracují;

• rozvoj inteligence - vést děti k samostatnému myšlení, k tvořivosti,

k prozkoumávání věcí do hloubky, k chápání dění na základě vlastního

experimentování, pozorování a objevování;

• rozvíjení řečových schopností;

• rozvoj samostatnosti - podporováním správných hygienických dovedností

a návyků, udržováním osobní hygieny, samostatnosti při oblékání, stolování, učit se

odpoutat od rodičů a obracet se o pomoc k učitelkám.


Důležitým prostředkem rozvoje osobnosti je hra, která rozvíjí emocionální zralost skrze

sociální vazby, která podporuje myšlení, představivost, schopnost soustředění a řešení

situací, která je aktivní a napomáhá získání pocitu jistoty v novém prostředí, stejně jako

důvěry k zaměstnancům dětské skupiny.


Tři rámcové cíle plánu:

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.

2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost

působící na své okolí.


Při pedagogickém procesu se snažíme o vzdělávání dětí tak, aby vedlo k rozvoji klíčových kompetencí.


Plán výchovy, péče a vzdělávání tvoří tři tematické celky:

1. Roční období

2. Příroda

3. Lidé

Je zde zahrnuto roční období, příroda, lidé, svátky, významné události, pohádky.


Jakými činnostmi a pomůckami budeme děti rozvíjet?

ŘEČ A VÝTVARNÉ RUČIČKY

Rozvoj řeči

V písničkách a říkankách jsou ukryté příběhy, pohádky a postavy, které my velcí známe a ty

malé budeme učit zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat je ve

správných větách. Na začátku se naučí děti novou krátkou písničku, říkanku, kterou je

budeme inspirovat k rozvoji představivosti a paměti.

Zaměříme se na individuální přednes každého jednotlivého dítěte, na správnost

výslovnosti, ovládáni tempa a intonace řeči, vedení rozhovoru (naslouchat druhým,

vyčkat až druhý dokončí myšlenku, ptát se, rozšiřování pasivní i aktivní slovní zásoby, chuť

domluvit se, formulování přání a myšlenek), jeho slabou stránku v ústním projevu

následným opakováním zlepšíme.


TVOŘIVÉ RUČIČKY A HRÁTKY

Tvořit můžou všichni, jak ti malí, větší, šikovní i méně zruční. Holčičky i kluci. Tvoření nejen

děti zabaví, ale i rozvíjí, a o to nám i rodičům jde. Poznávací schopnosti a funkce,

představivost, fantazie, myšlenkové operace. Vnímání, pozornost, soustředění, paměť,

tvořivost, vynalézavost, fantazie.

Používat budeme různé přírodní i běžné materiály pro rozvoj jemné motoriky s různými

pomůckami jako je papír, ruličky od toaletního papíru, plastelína, razítka z korkových

zátek, dekorace (na zavěšení, do květináčů), barvičky, pastelky, přírodní materiály, křídy,

prstové barvy...


Jemná motorika, koordinace ruky a oka

OČEKÁVÁNÍ = ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku → zacházet s

běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a materiály 


Konkretizované výstupy

• Upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení, či v jiných činnostech,

kde se preference ruky uplatňuje.

• Zvládat výtvarné činnosti na úrovni odpovídající věku dítěte, provádět jednoduché

úkony s výtvarnými pomůckami a seriály.

• Kreslit, malovat, vyrábět, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých

materiálů.


Hrubá motorika, tělesná obratnost

OČEKÁVÁNÍ = ovládat běžnou chůzi i chůzi v terénu a do schodů, běh, poskoky,

lezení, podlézání, prolézání, udržet rovnováhu, mít tělesnou obratnost a pružnost

odpovídající věku, zvyšovat si postupně imunitu


BAREVNÝ PODZIM

Tematický celek inspirovaný podzimem. Příchod dětí do dětské skupiny, seznámení

s prostředím i novými dětmi. Seznámení dětí s měnící se přírodou. Osvojení si věku

přiměřených praktických dovedností. Seznamování se s pravidly chování a jejich tvoření ve

vztahu k druhému, posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině,

dětské skupině). Rozvoj schopnosti žít ve společenství (dětská skupina, rodina) ostatních

lidí (spolupracovat, spolupodílet se). Vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto

společenství uznávané. Seznamování s místem a prostředím, do kterého se dítě

začlenilo a vytváření pozitivního vztahu k němu.

Dýňové slavnosti. Pouštění draků. Poznávání podzimního ovoce.


Dílčí vzdělávací cíle:

 Rozvíjet všechny smysly.

 Vědět o dodržování osobní hygieny nezbytné pro zdraví.

 Znát způsoby a prakticky zvládat úkoly osobní hygieny.

 Odhadovat, kdy potřebuje pomoc dospělého.

 Rozlišovat činnosti, které dítě může dělat samo a které mohou dělat dospělí.

 Snižovat závislost na dospělém.

 Záměrně se soustředit na určitou dobu a dokončit činnost.

 Záměrně naslouchat.

 Umět se představit.

 Samostatně se chovat při stolování.


Kompetence: čeho by mělo dítě dosáhnout

 Získat dítě pro radostný pobyt v dětské skupině.

 Orientovat se bezpečně v prostředí dětské skupiny.

 Mít povědomí o uložení hraček a ostatních pomůcek ve třídě.

 Vytvořit společně základy pravidel chování v dětské skupině a připomínat jejich

dodržování.

 Je zvídavé, má touhu poznávat.

 Má vytvořeny základní návyky společenského chování a osobní hygieny.

 Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv: špatný nebo dobrý, na

jeho zdraví.


Naše nabídka:

 Každodenní pobyt na zahradě.

 Pravidelně se opakující úkony hygieny, stolování a sebeobsluhy.

 Pohyb s hudbou, zpěv, rytmizace.

 Námětové hry.

 Oslavy narozenin, svátků.

 Vyprávění zážitků.


ZIMA PŘIŠLA K NÁM

Tematický celek inspirovaný zimou. Připomeneme si adventní období. Oslavíme Mikuláše a

Vánoce. Všimneme si změn v přírodě. Příroda spí a zvířátka také. Postavíme sněhuláka.

Budeme si číst a vyprávět pohádky pro dlouhé zimní večery.


Dílčí vzdělávací cíle:

 Znát dohodnutá pravidla ve skupině.

 Hodnotit své chování.

 Projevit porozumění a cit pro potřeby druhého.

 Vědět, že když problém přesahuje jeho síly, má požádat o pomoc.

 Vytvářet bohatství představ.

 Vytvářet bohatou slovní zásobu.


JARO, JE TADY, VŠECHNO VSTÁVÁ

Tematický celek inspirovaný jarem. Příroda se probouzí. Všechno kvete. Rodí se nová

mláďata. Vynášíme Morenu. Slavíme Velikonoce, Den země, Den matek, Den dětí.

Připomeneme si Měsíc knihy.


Dílčí vzdělávací cíle:

 Chtít rozumět okolnímu světu, tomu co vidí, slyší, hmatá, pociťuje.

 Mít povědomí o rozdílech mezi živou a neživou přírodou.

 Vnímat krásu jako jeden z projevů zdraví přírody.

 Zvyšovat svoji tělesnou zdatnost.

 Vyvodit některé důsledky ze situace, dějů kolem něj, přizpůsobit tomu své chování

 Uplatňovat neverbální komunikaci.

 Vědět, že sdělení pocitů mu pomáhá.

 Znát pravidla chování v různém prostředí.

 Usilovat o správnou výslovnost.


Kompetence:

 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody.

 Zvládá samostatné stolování - jí samo.

 Řeší jednoduché problémy, baví jej experimentovat.

 Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč.


Naše nabídka:

 Naslouchání pohádkám.

 Manipulace, pozorování, experimenty s materiály a surovinami.

 Přirozená cvičení.

 Spontánní pohybové aktivity.

 Řazení obrázků podle děje.

 Kladení otázek, hledání odpovědí.

 Pozorování životního prostředí.


SLUNÍČKOVÉ POHÁDKY A POHÁDKY PROVONĚNÉ DÁLKAMI

Tematický celek inspirovaný létem a prázdninami. Svítí slunce. Dozrává letní ovoce. Jsme

na zahradě. Chodíme na vycházky, poznáváme okolí. Jedeme na výlet. Zpíváme.


Dílčí vzdělávací cíle:

 Pozorovat přítomné děje kolem sebe a jejich změny, zjišťovat příčiny změn.

 Znát své jméno a příjmení, dokázat ho sdělit na požádání.

 Zaujímat pozitivní postoj k pohybu, sportování.

 Chápat, že lidé jsou různí a chovají se různě.

 Přijímat svět pozitivně.


Kompetence:

 Umí se citově vyrovnat s novými situacemi běžného života dítěte svého věku

 V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých

činů, svého chování

 Chce poznávat své okolí, svět


Naše nabídka:

 Vyprávění příběhů na pokračování

 Hledání odpovědí na otázky typu Co by se stalo, kdyby...

 Námětové hry na domov, výroba dárků členům rodiny

 Pohybové hry, hry venku s míčem, vodou, pískem

 Hry s básněmi, říkadly, písněmi, rytmickými nástroji

 Hry se svým stínem, obkreslování postavy, otisky částí těla...

 Pěstitelské, chovatelské činnosti

 Třídění odpadu


ZÁVĚR

 Budeme se snažit vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte.

 Budeme pamatovat na jeho/jejich specifické potřeby.

 Naším úkolem je doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dětem dostatek

 mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení.

 Budeme maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti každého dítěte.


Specifikace, metody a forma práce

 Přizpůsobení vývoje sociálním, emocionální potřebám dětí dané věkové skupiny.

 Respekt k potřebám a možnostem jednotlivých dětí.

 Vzdělávání umožňuje vzdělávat děti společně ve skupině, bez ohledu na jejich

 rozdílné schopnosti.

 Metody prožitkové, učení hrou a činnosti dětí podporující dětskou zvědavost a

potřebu objevovat. Radost z učení dítěte, jeho zájem poznávat nové a získávat

zkušenosti a ovládat další dovednosti.

 Učební aktivity budou probíhat formou nezávazné dětské hry, dětské tvořivosti,

kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu.


Rámcový cíl:

Vést děti k tomu, aby se naučily základním činnostem a dovednostem, odpovídající

danému věku, a to pro ně zábavnou formou. Zároveň jim poskytneme prostor pro

spontánní zábavu, při zajištění odpovídající bezpečnosti. Naší snahou je rozvíjet dítě,

podporovat jeho učení a poznávání světa, jehož je součástí.