Program

Naše celoroční téma: Hledáme odpovědi

Klíčový je princip vlastního objevování poznatků samotným dítětem. Východiskem je nový, komunikativní a partnerský postoj učitele k dítěti, založený na pochopení a porozumění, respektu, úctě, toleranci, lásce a trpělivosti.

Učitel je chápán jako rádce a partner, který pomáhá, iniciuje, organizuje, nabízí a inspiruje.

Další charakteristiky:

* individuální přístup k dítěti, podporování jeho potřeb a zájmů, rozvoj jeho osobnosti a sebeutváření

* svoboda dítěte a podpora jeho iniciativy, pohybu a volby činnosti; současně s výchovou k zodpovědnosti za vlastní jednání

* vedení dětí k aktivnímu, samostatnému a efektivnímu vzdělávání, získávání zkušeností kontaktem se světem

* respektování senzitivních období, polarizace pozornosti, tempa a časové potřeby každého dítěte

* připravené prostředí - speciální výukový program a materiály, proces osvojování poznatků

* celostní učení

* respektování, spolupráce a pomoc mezi dětmi

* vedení dětí k sebeuspokojení z práce a uvědomování si svých možností

* aktivní partnerství s rodiči, otevřenost školy vůči širokému okolí

Denní harmonogram

Příchod dětí do školky

7:00 - 8:30

Montessori vzdělávací aktivity

7:00 - 9:30

Průběžná dopolední svačina

8:30 - 9:30

Společné zahájení dne (elipsa)

9:00 - 9:30

Pobyt venku

10:00 - 11:15

Oběd

11:15 - 12:30

Odpočívání

12:30 - 14:00

Odpolední svačina

14:00 - 14:30

Volná hra s pomůckami

14:30 - 17:00

Odpolední elipsa

15:00 - 15:30

Kroužky

16:00 - 17:00

Odchod domů

16:30 - 17:00